Otoshi: Aiki Ju Jutsu take down techniques

Aiki-otoshi: the four variations of the Harmonizing Drop

Geri Aiki-otoshi: the four variations of the Harmonizing Drop for Kicks

Sumi-otoshi: the five variations of the Corner Drop

Ude Garame-otoshi: the five variations of the Forearm Lock Drop


Kote Gaeshi: the five variations of the Wrist Tearing